Algemene Voorwaarden
JOUvolutie Centrum


Deze pagina werd laatst herzien op 30 november 2018.

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op de website en diensten van het JOUvolutie Centrum (vanaf hier wordt hier steeds verwezen naar als “we” of “ons”).

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn van toepassing op alle aanbiedingen van het JOUvolutie Centrum. Zij gelden voor al de diensten geleverd door het JOUvolutie Centrum, haar vennoten, personeel en medewerkers of andere personen die met haar samenwerken of waarvoor zij aansprakelijk is. Het JOUvolutie Centrum mag als haar opdrachtgever - gehouden in eigen naam - beschouwen, elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door Dagmar Oversteyns van het JOUvolutie Centrum. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van het JOUvolutie Centrum. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- , annulerings- en betalings- en alle andere voorwaarden, hier vermeld, akkoord gaat. Het JOUvolutie Centrum behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.

1.4 We garanderen dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zullen wij bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van ons zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ons geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 De prestaties of diensten worden in principe gefactureerd aan het geldende uurtarief samen met de gemaakte kosten, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk een vaste prijs werd overeengekomen. De klant verklaart voorafgaandelijk ingelicht te zijn over de geldende uurtarieven. Het JOUvolutie Centrum is gerechtigd voorschotten te vragen of tussentijds te factureren in functie van de geleverde prestaties. Alle prijzen zijn in EUR/ €. De door het JOUvolutie Centrum genoemde prijzen zijn steeds exclusief BTW en vervoersonkosten (indien van toepassing).

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de zeven dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld. Het protest tegen een factuur dient schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te gebeuren binnen de tien dagen na de factuurdatum. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat het JOUvolutie Centrum gehouden is op dit protest te antwoorden. Ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten laste van de opdrachtgever een interest op van 10% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair verhoogd met 10%, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR als schadebeding. Eventuele gerechtskosten zijn hierin niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. De kosten voor iedere ingebrekestelling aan de klant bedraagt forfaitair 25 EUR. In geval van laattijdige betaling van één factuur worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen facturen, of de factuur waarvoor een betalingstermijn verleend werd, ineens opeisbaar. In geval van niet of onvolledige betaling heeft het JOUvolutie Centrum steeds het recht om haar diensten tijdelijk op te schorten of definitief te annuleren zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever.

3.2 Betreffende aankopen via de website van goederen: prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 De voorstellen en prijslijsten van het JOUvolutie Centrum op de website www.barbaradecre.be zijn informatief, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of er een ticket-aankoop aan verbonden is. De prijzen die definitief van toepassing zijn op de door de klant bestelde diensten (in aanbod op maat) worden door het JOUvolutie Centrum aan de klant persoonlijk meegedeeld en zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen.

3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.5 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ons heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ons. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt het JOUvolutie Centrum er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen,

  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft,

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,

  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ons, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van het JOUvolutie Centrum. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Statement. (link toevoegen!)

5.2 Wij respecteren de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Wij maken in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Het JOUvolutie Centrum staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De resultaten van de workshops, vormingen, begeleidingen, (online) cursussen en trajecten liggen echter in handen van de ontvanger en deze laatste is hier 100% verantwoordelijk voor.

6.2 Bij het leveren van goederen: de afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ons) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ons. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door ons gegrond worden bevonden, zal het JOUvolutie Centrum naar haar keuze: of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van het JOUvolutie Centrum en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van het JOUvolutie Centrum) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van het door ons gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ons in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ons en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behouden wij ons het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden het JOUvolutie Centrum slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van het JOUvolutie Centrum gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Het JOUvolutie Centrum kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ons en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ons op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Het JOUvolutie Centrum behoudt zich het recht voor om een aan haar toevertrouwde opdracht of bestelling op elk ogenblik en zonder opgave van redenen onmiddellijk te beëindigen, mits schriftelijke kennisgeving en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. De geleverde prestaties en de gemaakte kosten tot aan de aflevering van de bestelling of opdracht worden dan gefactureerd.

8.3 Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd (zie verder bij annulatievoorwaarden). Indien een vaste prijs overeengekomen werd, zullen in geval van opzeg door de opdrachtgever tijdens het lopende jaar, alle door het JOUvolutie Centrum in de loop van dat jaar geleverde prestaties afgerekend worden aan het door het JOUvolutie Centrum gehanteerde uurtarief in regie, waarbij de in dat jaar reeds gefactureerde bedragen als voorschot hierop in mindering zullen worden gebracht.

8.4 Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Copyright

Het JOUvolutie Centrum behoudt de auteursrechten op alle werken die zij in opdracht van de klant uitvoert en op alle producten, goederen, cursussen, teksten die zij aanlevert.

De klant verbindt er zich toe op iedere reproductie melding te maken van de verwijzing “© Dagmar Oversteyns, JOUvolutie Centrum”. Het is de klant verboden de bijdragen op enige wijze te wijzigen.

Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Dagmar Oversteyns, JOUvolutie Centrum” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 150 EUR per inbreuk en per inbreukmakende tekst/product/cursus.

10. Overmacht

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van het JOUvolutie Centrum alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Het JOUvolutie Centrum behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval zijn wij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht van het JOUvolutie Centrum is steeds beperkt tot het bedrag van de door het JOUvolutie Centrum onderschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering en binnen de grenzen van de dekking. Het JOUvolutie Centrum is niet aansprakelijk voor prestaties geleverd door derden waarop zij beroep heeft gedaan.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door het JOUvolutie Centrum aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ons zolang de afnemer de vorderingen van ons uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door het JOUvolutie Centrum geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ons of een door ons aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ons.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ons en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij wij er de voorkeur aan geven het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper/dienstaanvrager te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de vrederechter van het kanton Hasselt.

13.3 In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

14. Betalingsvoorwaarden

14.1 De factuur is betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum op het volgend rekeningnummer:

IBAN: BE10 0017 6490 5704 - BIC: GEBABEBB met vermelding van het factuurnummer.

14.2 INDIEN U BEROEP DOET OP DE KMO-PORTEFEUILLE, gelden de volgende betalingsvoorwaarden: binnen 7 dagen na factuurdatum doet u online de subsidieaanvraag op en stort u uw eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening. Vanaf ontvangst van uw subsidie betaalt u uw factuur online via kmo-portefeuille.be.

15. Annuleringsvoorwaarden

15.1 Dien je te annuleren, dan geldt het volgende:

  • > 2 weken voor de workshop = 0% van het factuurbedrag verschuldigd.

  • < 2 weken voor de workshop = 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

  • Annuleren kan enkel schriftelijk via Dagmar@JOUvolutie.be.

15.2 Het JOUvolutie Centrum heeft het recht om een geplande opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. Dit gebeurt uiteraard enkel bij onvoorziene omstandigheden of situaties van overmacht.